21 câu đàm thoại thông thường tại Hàn Quốc

0 nhận xét



1. Hello, how are you?  -  안녕하세요. 어떻게 지내세요?
2. Hello, i'm fine thank you. - 안녕하세요. 잘 지내고 있어요.
3. Do you speak Korean?  -  한국어를 할 줄 아세요?
4. No, i don't speak korean. - 아니요, 한국어를 못해요.
5. Only a little bit . -  아주 조금만요.
6. Where do you come from? - 어느 나라에서 오셨어요?
7. ........


Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®