Bài 01 :   Danh từ  이/가 Bài 02 :  Danh từ  을/를 Bài 03 :  Danh từ  도 Bài 04 :  Danh từ  은/는 Bài 05 :  Danh từ  에 Bài 06 +7 ...

Trợ Từ Cơ Bản
Bài 01 : Danh từ 이/가
Bài 02 : Danh từ 을/를
Bài 03 : Danh từ 
Bài 04 : Danh từ 은/는
Bài 05 : Danh từ 
Bài 06 +7 : Danh từ 에서
Bài 08 : Danh từ 

0 nhận xét: