Luyện nghe phỏng vấn du học Hàn Quốc

0 nhận xét

Luyện nghe phỏng vấn du học Hàn Quốc

Download file mp3 :  http://docon.ga/mp3/phongvan2.mp3

Download : file mp3 : http://docon.ga/mp3/phongvan1.mp3


 File nghe này được làm dựa trên những câu hỏi sau:

 1. 이름이 뭐 예요? Tên bạn là gì
 2. 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi
 3. 학생 주소 어디에입니까? Địa chỉ của bạn là ở đâu
 4. 가족 소개 해보세요? Giới thiệu bản thân
 5. 부모님이 뭘 해요? Bố mẹ bạn làm gì
 6. 부모님 수입이 얼마요? Thu nhập của bố mẹ bạn là bao nhiêu
 7. 고등학교 언제 졸업했어요? Tốt nghiệp cấp 3 khi nào
 8. 졸업 후에 뭘 했어요? Sau tốt nghiệp bạn làm gì
 9. 한국어 공부 얼마나 했어요? Bạn học tiếng hàn đc bao lâu
 10. 어디에서 한국어 공부 했어요? Bạn học tiếng hàn ở đâu
 11.한국어 선생님은 누구세요? Tên giáo viên tiếng hàn bạn là gì
 12. 왜 한국에 유학가고 싶어요? Tại sao bạn muốn đi du học hàn quốc
 13. 왜 유학가고 싶어요? Tại sao bạn muốn đi du học
 14. 한국 어느 대학교에 지원했어요? Bạn đăng ký trường đh nào hàn quốc
 15. 지원한 대학교는 어떻게 알았습니까? Bạn biết đến trường đại học hàn quốc như thế nào
 16. 한국에서 유학 계획은 됩니까? Kế hoạch học tập ở hàn quốc của bạn là gì
 17. 학비 얼마를 냈습니까? Học phí bao nhiêu
 18. 아르바이트 하고 싶어요? Bạn có muốn đi làm thêm ko
 19. 지원한 대학교를 한글로 한번 써보세요? Viết tên trường dh ma bạn đăng ký
 20. 한국의 수도는 어디에요? Thủ đô của hàn quốc là gì 


21. 유학 기간 중에 시간이 있으면 뭘해요?
22. 아르바이트 하고 싶어요?
23. 지원한 대학교를 한글로 한번 써 보세요.
24. 알파벳을 쓰고 말해 보세요.
25. 한국의 수도는 어디에요?
26. 오늘 몇시에 일어났어요?
      오늘 몇시에 점심 먹었어요?
27. 부모님 연세가 어떻게 됩니까?
28. 대사관에 무슨 교통편으로 왔어요?
29. 지금 몇시예요?
30. 오늘 무슨 요일이에요?
오늘은 몇 일이에요?
31. "안녕 하세요"를 한번 써 보세요.
32. 요즘(지금)은 무슨 계절 입니까
33.하루에 한국어 공부 얼마나 했어요?
하루에 몇 시간 공부했어요?
34. 한자어 수사가 무엇입니까?
교유어 수사가 어떻게 됩니까?
35. 어제는 무슨 요일이었어요?
어제는 몇 일이있어요?
36. 내일은 무슨 요일입니까?
내일은 몇 일이입니까?
37. 오늘은 날씨가 어떻합니까?
38. 일년은 몇개월(몇달)이 있습니까?
무슨 무슨 요일이있습니까?
39. 한시간은 몇분입니까?
40. 일분은 몇초입니까?
41. 일년은 몇개절이 있습니까?
42. 취미가 무엇입니까?
43. 오늘 점심 어디에서 먹었어요?
44. 오늘 아침 몇시에 일어났어요?

Facebook Comments
Blogger Comments
Dương Công Huế ' Blog

Copyright © 2015 - Dương Công Huế ' Blog ®